Naslovna

Albanija: ERE uskratio licencu za snabdevanje gasom kompaniji Albpetrol

13.Oct 2019.

Albanska Regulatorna agencija za energetiku, ERE, odlučila je da odbaci zahtev državne naftne kompanije Albpetrol za izdavanje licence za delatnost snabdevanja prirodnim gasom. U odluci ERE navodi se da Albpetrol nije podneo potrebnu dokumentaciju.

Albpetrol je ranije zatražio licencu za delatnost snabdevanja gasom na period od 10 godina, a ERE je postupak licenciranja pokrenuo u maju ove godine.

Dokumentacija koju je Albpetrol trebao da podnese uključuju potvrdu nadležnih organa da protiv odgovornih lica i direktora kompanije ne postoji pravosnažna presuda za krivično delo; podatke o organizacionoj i administrativnoj strukturi kompanije i spisak osoblja u skladu sa delatnošću za koju se traži licenca; dokumentaciju koja prikazuje vlasništvo ili pravo nad imovinom koja je od značaja za izvršenje obaveza po osnovu tražene licence; ekološke dozvole i odobrenja; i potvrde nadležnih organa o izmirenju fiskalnih i socijalnih obaveza, navodi ERE.

ERE je takođe zatražio da Albpetrol podnese poslovni plan koji uključuje analizu troškova i koristi, kao i troškove odlaganja opreme i sanacije životne sredine po završetku aktivnosti i podatke o prosečnoj projektovanoj količini prirodnog gasa, izraženoj u milionima Nm3, za godišnju isporuku.

ERE je u julu poslao drugi zahtev Albpetrolu da dostavi potrebnu dokumentaciju, ali kompanija nije preduzela potrebne korake, zbog čega je ERE odbacio zahtev kompanije za izdavanje dozvole za snabdevanje prirodnim gasom.

Izvor: monitor.al