Albanija: Nova metodologija za postavljanje cene na liberalizovnaom tržištu

30. October 2019. / Region energetika

Albanska Regulatorna agencija za energetiku, ERE, odobrila je u utorak reviziju metodologije za postavljanje cene električne energije koju kompanijama na slobodnom tržištu prodaje snabdevač u poslednjoj instanci (ogranak Operatora distribucije električne energije snabdeva preduzeća na otvorenom tržištu koja nisu uspela da nađu snabdevača). Predstavnici ERE istakli su tokom sastanka da je cilj izmena utvrđivanje realne cene za ove potrošače.

Do sada korišćena metodologija za utvrđivanje tarifa ponekad je bila problematična, prvenstveno zbog toga što je inicijalno bilo predviđeno da tranzicioni period ka punoj liberalizaciji ovog segmenta tržišta traje dva meseca, da bi zatim bio produžena na dve godine, što je zahtevalo izmenu metodologije.

S druge strane, tarifiranje je vršeno na bazi maksimalne cene po kojoj je OSHEE kupovao električnu energiju na tržištu, dok bi druga varijanta bila prosečna ponderisana cena. To je dovelo do revizije faktura i ERE je zatražio od operatora distribucije retroaktivnu ispravku računa.

ERE je takođe priznao da je u periodu od novembra 2018. do marta 2019. godine bilo nekoliko protužbi zbog visokih cena koje su naplaćene ovim potrošačima.

Zbog toga je ERE odlučio da je neophodna revizija metodologije i da bi kupcima  trebalo fakturisati električnu energiju po realnoj, a ne po makismalnoj ceni.

Zbog prelaznog perioda od dve godine, kompanija koja vrši funkciju snabdevača u poslednjoj instanci može da obezbedi električnu energiju na duži roku i po povoljnijoj ceni, umesto kratkoročno, što bi povisilo troškove električne energije.

Takođe, u ovom trenutku lakše je predvideti troškove balansiranja, zahvaljujući iskustvu stečenom tokom rada liberalizovanog tržišta.

Početkom prošle godine, na slobodno tržište izašlo je 90 albanskih kompanija povezanih na 35 kV mrežu. Samo manji broj preduzeća uspeo je da nađe snabdevača, dok su je najveći deo ostao pod okriljem OSHEE tokom prelaznog perioda, koji će trajati do kraja 2019. godine. Prema planu, očekuje se da veliki broj kompanija, povezanih na 20 kV mrežu takođe izađe na slobodno tržište, ali za to još uvek nije postavljen rok.

Izvor: monitor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF