Albanija: Regulator odbio investicioni plan OST vredan 11,5 miliona evra

16. November 2020. / Region energetika

Albanska regulatorna agencije za energetiku, ERE, nije odobrila investicioni plan Operatora prenosnog sistema za 2020. godinu.

U svojoj odluci, ERE je zatražio od kompanije OST da u roku od 30 dana dostavi konkretne podatke o vrednosti nerealizovanih investicija u 2019. godini koje su ponovo uključene u plan za 2020. i izmenama vrednosti investicija odobrenih odlukom borda ERE od 20. decembra 2019. godine.

Takođe, u odluci se navodi da OST do 31. decembra 2020. treba da dostavi ERE revidirani plan razvoja prenosne mreže u periodu od 2015. do 2020. godine.

ERE objašnjava da ukupna vrednost investicija koje navodi OST u 2020. godini iznosi 1,419 milijardi leka (preko 11,5 miliona evra), sa stranim finansiranjem koje će se obezbediti iz kredita, investicijama koje će finansirati OST u iznosu od 90,911 miliona leka (738 hiljada evra) i grantovima od 72,33 miliona leka (587 hiljada evra). Što se tiče investicija finansiranih iz stranih izvora, OST nije dostavio kompletnu dokumentaciju, navodi se u odluci.

Čini se da je ovo bio jedan od razloga zašto ERE nije prihvatio predlog OST-a, napominjući da podneti  dokument ne ispunjava formalne uslove date u Uredbi o podnošenju i odobravanju investicionog plana operatora prenosa i distribucije električne energije.

Dokument takođe nije uskađen sa kriterijumima datim u odluci ERE koji se odnose na puštanje u rad dela optčle infrastrukture.

ERE procenjuje da planirane investicije OST-a treba izvršiti prema njihovom prioritetu, kako bi se obezbedila sigurnost mreže, efikasnost prenosa energije, smanjili mrežni gubici i održala tehnička i ekonomska stabilnost kompanije, osiguravajući da prenosne tarife ostanu nepromenjene.

Izvor: monitor.al

Skinite kao PDF :

Download PDF