Crna Gora: EPCG potpisala ugovor za revitalizaciju građevinskog dela HE Perućica

14. September 2020. / Region energetika

Elektroprivreda Crne Gore EPCG potpisala je dva ugovora vredna 10 miliona evra za potrebe revitalizacije građevinskog dela sistema hidroelektrane Perućica i pružanje usluga stručnog konsultanta i FIDIC Inženjera sa kompanijama BEMAX doo iz Podgorice i Energoprojekt Hidroinženjering AD iz Beograda.

Ugovor je potpisan u okviru projekta rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica nakon sprovedenog međunarodnog tendera raspisanog 20. maja 2020. godine, u skladu sa procedurama Nemačke razvojne banke.

Dovodni sistem HE Perućica se sastoji od međusobno povezanih kanala Zeta I, Zeta II, Opačica, Moštanica, ulazne građevine, tunela i cevovoda. Uloga sistema kanala u Nikšićkom polju je da obezbedi dovođenje vode bez gubitaka do ulazne građevine. Sistemom kanala se dovode i prirodne vode reke Zete i regulisane vode iz akumulacija do ulazne građevine.

Menadžer projekta u EPCG Boško Božović rekao je da će se rekonstruisati i rehabilitovati dva kanala – Opačica, koji dovodi vode iz akumulacije Slano do elektrane i drugi – Moštanica, koji služi za zahvatanje vode iz akumulacije Krupac.

„Radovi će se izvoditi u naredne tri godine“, navodi Božović.

Planirani su radovi na revitaliazciji u cilju korišćenja objekata shodno postojećim trasama uz predviđenu modernizaciju tehničko eksploatacionih karakteristika objekata. Rekonstuisani kanal Opačica omogućiće nesmetan rad elektrane instalisanom snagom nakon ugradnje osmog agregata, koristeći vode samo iz akumulacije Slano.

Finansiranje rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica je obezbeđeno iz kredita KfW Banke, vrednog 33 miliona evra, koji je zaključen u septembru pošle godine.

Željko Uljarević, šef Kancelarije Nemačke razvojne banke KfW, navodi da je ovo realizacija druge faze i da će se saradnja sa EPCG nastaviti i sledeće godine kada se očekuje potpis za ugovor o finanisranju ugradnje osmog agregata.

Dinamika izvođenja radova na revitalizaciji kanala Opačica i Moštanica je uvažavajući potrebe rada HE Perućica bez zastoja planirana za period 2020-2023. godine.

Preostali iznos kredita predviđen je za rekonstrukcije i modernizacije hidromašinske i elektro opreme agregata A5, A6 i A7, hidromehaničke opreme zatvaračnica, opreme za hidrološko – hidraulička merenja, ugradnju integralnog informacionog sistema na nivou elektrane, kao i konsultantskih usluga za implementaciju celokupnog predmetnog projekta i razvoja projekta ugradnje agregata A8 u HE Perućica.

Izvor: pobjeda.me

Skinite kao PDF :

Download PDF