Crna Gora: Očekivani prihod energetskog regulatora 1,44 miliona evra u 2021. godini

13. October 2020. / Region energetika

Tri regulatorne agencije u Crnoj Gori – za energetiku i regulisane komunalne delatnosti, tržište osiguranja i Komisija za tržište kapitala, u narednoj godini su planirale ukupne prihode od 3,15 miliona evra, pokazali su predlozi njihovih finansijskih izveštaja koji su ušli u skupštinsku proceduru.

Najveći prihod očekuje Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne delatnosti (RAERKD) koja je projektovala prihod od 1,44 miliona evra. Taj regulator novac za rad obezbeđuje iz naknada za izdavanje licenci, godišnjih naknada za korišćenje licenci, naknada za utvđivanje statusa zatvorenog distributivnog sistema, godišnjih naknada za korišćenje statusa zatvorenog distributivnog sistema, naknada za rešavanje sporova, kao i drugih naknada definisanih Zakonom o energetici.

„Ukupne prihode od 1,44 miliona evra u narednoj godini čine prihod od naknada za izdavanje licenci i utvrđivanje statusa zatvorenog distributivnog sistema od sedam hiljada evra, prihod od godišnjih naknada za koršćenje izdatih licenci i za korišćenje statusa zatvorenog distributivnog sistema od 1,41 milion evra, četiri hiljade evra se odnosi na prihode od refundiranja troškova službenih putovanja, odnosno troškova prisustvovanja konferencijama, forumima i radionicama Energetske zajednice i ostalih međunarodnlh organizacija i institucija, dok ostali prihodi od 16,390 hiljada koji se odnose na ostvarivanje prava na subvenciju zarade lica sa invaliditetom i na refundaciju naknada zarada za porodiljsko odsustvo”, objasnili su u RAERKD-u.

Regulator je pojasnio da se naknade za rešavanje sporova i naknade za ažuriranje planova razvoja ne odnose na redovne aktivnosti agencije čija se pojava može predvideti u trenutku sačinjavanja ovog plana i da prognoze ovih prihoda imaju sugestivan karakter.

RAERKD je planirala ukupne rashode za 2021. godinu u istom iznosu kao i prihode i njih čine rashodi poslovanja od 1,31 milion, rezerve od 65 hiljada evra i amortizacija osnovnih sredstava u iznosu od 65,07 hiljada.

„Za pokriće troškova zarada, naknada zarada i drugih primanja, uključujući i doprinose na teret poslodavca, planirano je ukupno 943,26 hiljda evra od čega novac za bruto-zarade i bruto-naknade sa ostalim bruto-ličnim primanjima Iznose 846,506 hiljada evra. Imajući u vidu prirodu posla Agencije, troškovi zarada očekivano predstavljaju dominatnu troškovnu stavku u finansijskim planovima i u izveštajima. Ukupni troškovi zarada, naknada i drugih primanja, uključujući i doprinose na teret poslodavaca su za 2021. godinu, uprkos povećanom obimu poslova u odnosu na 2020. godinu i dodatnom kadrovskom jačanju, planirani su u nešto manjem iznosu u odnosu na plan za prethodnu godinu”, piše u finansijskom planu.

Izvor: vijesti.me

Skinite kao PDF :

Download PDF