Integracija varijabilnih obnovljivih izvora u sektoru električne energije

24. January 2020. / Region energetika

I deo

Obnovljivi izvori energije (OIE) prepoznati su kao ključna tehnologija u energetskoj tranziciji širom sveta. U Evropskoj uniji su jedan od tri stuba energetske i klimatske strategije, zajedno sa smanjenjem emisija ugljen-dioksida i povećanjem energetske efikasnosti. Njihovi specifični troškovi ulaganja stalno se smanjuju i tako postaju jedna od najjeftinijih dostupnih tehnologija za proizvodnju električne energije u smislu ujednačenih troškova električne energije (LCOE). Najbrži pad cena zabeležen je za solarne panele (PV) što ih čini, zajedno sa vetroturbinama, najperspektivnijom tehnologijom obnovljivih izvora energije za buduće sisteme električne energije.

Iako imaju brojne prednosti, njihova ključna slabost često se stavlja u fokus kada se razgovara o integraciji OIE u energetskom sektoru. Naravno, reč je o njihovoj varijabilnosti, tj. isprekidanoj proizvodnji. Nemaju svi OIE ovaj problem. Elektrane na biomasu, biogas, geotermalne i akumulacione hidroelektrane mogu manje ili više raditi na zahtev i o njima se neće raspravljati ovde.

U ovom radu, fokus je stavljen na solarne fotonaponske panele i vetroelektrane, poznate kao varijabilne tehnologije obnovljivih izvora. Sunčeva svetlost je dostupna samo tokom dana, odnosno čak ni tada kada je oblačno vreme. Vetrenjače rade obično na brzini vjetra većoj od 5 m/s, dok se pri brzini vetra od oko 25 m/s, pri takozvanoj brzini isključivanja, moraju ugasiti. To je realnost s kojom se moramo suočiti – rad ovih tehnologija uglavnom zavisi od vremenskih uslova, što se obično ne poklapa sa potražnjom za električnom energijom. Postoje dve moguće neusklađenosti: proizvodnja OIE može biti veća nego što je potrebno ili manja od potrebne. Ovo predstavlja ključni problem vezan za integraciju varijabilnih OIE. Sistem električne energije mora biti balansiran u svakoj sekundi, tj. napajanje mora tačno odgovarati potrošnji električne energije. U suprotnom, sistem će biti van ravnoteže, uzrokujući nestabilnost frekvencije i napona.

Integracija varijabilnih OIE predstavlja izazov sa kojim se treba suočiti u narednim decenijama i predstavlja, takozvanu, „vruću temu“ – kako u industrijskoj tako i u naučnoj zajednici. U ovom članku ćemo pokazati kako se efekat varijabilnosti OIE može ublažiti primenom mera planiranja energetskog sistema zasnovanim na optimizaciji i simulaciji. Da bi se sprovele ove mere, potrebno je sistematsko planiranje, koje obično zahteva izradu nacionalne ili regionalne energetske strategije. To takođe podrazumeva da je vremenski raspon takvih mera obično više od jedne godine.

Pre nego što se pozabavimo metodama vezanim za planiranje energetskog sistema, kratko ćemo razmotriti kako se promenljivošću OIE upravlja iz sata u sat, odnosno na dnevnom novou. Isprekidanost OIE, odnosno njihova predvidljivost, je relativan pojam. Na primer, znamo da sunce neće sijati tokom noći i verovatno će vrhunac dostići tokom podneva i kada je vedro. Proizvodnja vetro turbina varira iz sata u sat, ali godišnja proizvodnja obično ne varira. Pored toga, varijabilna proizvodnja OIE ima sezonske varijacije koje su, manje ili više, predvidljive. Na primer, planeri energetskog sistema smislili su često korišćeni izraz „dve tamne zimske nedelje“ kada proizvodnja vetra i sunca dostiže svoj minimum tokom godine.

Međutim, kako se ide ka detaljnijem vremenski koraku, jedan sat ili manje, varijabilnost OIE postaje mnogo veća. Štaviše, dispečing se obično vrši najmanje jedan dan unapred, što znači da se mora predvideti proizvodnja varijabilnih OIE. Postoje brojni modeli zasnovani na meteorološkim podacima koji pružaju ulazne podatke za strategije dispečinga. Međutim, tačnost takvih modela i problemi vezani za strategije dispečinga neće biti obuhvaćeni ovim radom.

Kada govorimo o integraciji varijabilnih obnovljivih izvora energije, vetra i solarne energije, moramo imati na umu da je sektor električne energije samo jedan deo energetskog sistema. To nam daje glavnu prednost – elektroenergetski sektor mogao bi biti integrisan sa drugim sektorima, kao što su grejanje, hlađenje, transport i gasne mreže, čime se povećava fleksibilnost celokupnog sistema.

Kako bi iskazali kvalitet integracije varijabilnih OIE, planeri energetskog sistema obično koriste izraz „Kritični višak proizvodnje električne energije“ (CEEP). On predstavlja količinu električne energije koja se ne može lokalno koristiti ili izvoziti u drugi granični sistem korišćenjem prenosne mreže. U stvarnosti, ovu proizvodnju električne energije, obično povezanu sa varijabilnim OIE, treba ograničiti, tj isključiti. Ovo je poslednja opcija koja bi trebalo da se koristi za održavanje stabilnosti sistema.

Pored pada učešća OIE u proizvodnji električne energije, ograničenje takođe snižava faktor planiranog opterećenja ograničene tehnologije, umanjujući na taj način profitabilnost projekta. Iako zavisi od sistema do sistema, prihvatljivi CEEP obično iznosi oko 5% ukupne proizvodnje varijabilnih OIE. Da bi se postiglo ovo stanje, mora se sprovesti planiranje energetskog sistema. Većina energetskih sistema može podneti oko 20% varijabilne proizvodnje električne energije. U takvom sistemu, jednostavno se upravlja  proizvodnjom varijabilnih OIE dobro planiranim dispečingom, uz pomoć postojećih sistema za skladištenje, kao što su reverzibilne hidroelektrane (PHS), ili berze električne energije.

Da bi se povećala proizvodnja varijabilnih OIE na više od 20%, zadržavajući CEEP ispod 5%, moraju biti sprovedene mere planiranja: 1) integracija sektora električne energije i grejanja / hlađenja; 2) pametno punjenje i vehicle-to-grid; i 3) Power-to-X tehnologije. One su povezane sa ranije pomenutom integracijom energetskog sektora, zajedno sa tehnologijama reakcije na potražnju i različitim vrstama skladištenja.

Skinite kao PDF :

Download PDF