Interes Javnosti

Zašto Serbia Energy

“Its more important to reach the people that count than to count the people you reach.”

Javno dobro

Na podatke o energetskom sektoru koji treba da budu dostupni javnosti više se gleda kao na „državnu tajnu“, nego kao na deo javnog domena. U Srbiji su tokom poslednjih godina, skoro sve nadležne institucije imale pristup spoljnom finansiranju (donatori, javne kompanije, itd.), kao i mogućnost da promovišu svoje raznovrsne planove. Pa, ipak, država godinama nije objavljivala godišnje izveštaje o javnom budžetu, finansijske izveštaje i bilanse državnih sredstava, kao ni podatke o ukupnom rezultatu poslovanja „sredstvima u državnoj svojini“ u oblasti energetike. Bez obzira što ima međunarodnu obavezu da sačini plan energetske bezbednosti oslanjajući se na domaće izvore energije, taj plan nije lako dobiti.

Privlačenje investitora

Privlačenje investitora, promocija projekata i dobrog poslovnog ambijenta se koristi zastarelim konvencionalnim metodama koje ne samo da ne proizvode očekivani rezultat već smanjuju i konkurenciju ponuđača. Institucionalnih investitora koji su zainteresovani za partnerstva sa državom radi generisanja profita za sve uključene strane ima dovoljno. Potrebno je promeniti načine i kanale komunikacije u savremenom dobu globalizacije gde je internet postao primarno sredstvo zastupanja interesa i privlačenja investora. Investicioni analitičari svoja istraživanja započinju i završavaju na internetu, pretragom dostupnih informacija koji se verifikuju različitim metodama. Svoje izveštaje finansijskim centrima baziraju na brzo i lako dostupnim informacijama na internetu.

Osnovni problem u energetskoj reformi je to da pravni sistem u Srbiji ne pruža dovoljno smernica o tome kako treba postupati sa energijom kao javnim dobrom. Ustav Srbije propisuje da se prirodni resursi smatraju dobrima od javnog interesa i da, shodno tome, predstavljaju državnu svojinu.  Usled toga, javna dobra se smatraju dobrima u svojini države i predmetom potencijalnih ugovornih aranžmana između Vlade i drugih subjekata u skladu sa zakonom

Na primer, slobodno tržište, konkurencija, čista životna sredina i druga zajednička javna dobra, tretiraju se kao državna svojina u Srbiji. Korišćenje tih dobara se zatim propisuje različitim zakonskim aktima koji pripisuju različite nadležnosti odgovarajućim organima.

Međunarodne obaveze praktično ograničavaju nadležnosti ovih organa i obično se vide kao prepreka za korišćenje tih javnih dobara koja su pretvorena u državnu svojinu. Stoga se učešće javnosti tretira isključivo kao savetodavno u odnosu na nadležne organe, a ne kao stvarni izraz interesa javnosti.

Zadatak rešavanja ekoloških problema takođe je teži bez ustanovljenih pravnih sredstava za prepoznavanje javnog dobra. U javnom domenu postoji malo informacija o energetskom sektoru i njegovim ekološkim uticajima. U Srbiji, postojeći zakoni o zaštiti životne sredine, prostornom planiranju i energetici predviđaju transparentnost I dostupnost podataka, ali naknadno kada je nacrt neke odluke, studije ili analize već napravljen. Teoretski, zainteresovana javnost ima mogućnost da se žali vlastima I konačno zatraži zaštitu na sudu, ako ima potrebna finansijska sredstva; međutim, to je komplikovan i neproveren proces.

Usled toga, svest javnosti o dubini i širini problema koji su se nagomilali u ovom sektoru nalazi se na veoma niskom nivou. Stoga, ni široka javnost, ni zakonodavna tela, nisu poklanjali dovoljno pažnje funkcionisanju i stvarnim obavezama sektora. U načelu, razumevanje javnih pogodnosti koje se dobijaju reformom energetskog sektora je slabo. Na obaveze u pogledu reforme gleda se kao na nešto što se nameće spolja, a ne kao na nešto što je uslovljeno iznutra, tako da je politička volja da se energetski sektor reformiše na ispravan način nedovoljna.

Misija Serbia Energy

Serbia Energy ima za cilj da pomogne upravo institucijama i akterima sektora energetike da svoje poslovanje rade u skladu sa primerima dobre prakse i Evropskim politikama na koje se reforma sektora i poziva. U isto vreme pokušavamo da uz primere dobre prakse, informacijama o aktuelnim projektima i potencijalima sektora energetike i rudarstva privučemo pažnju zainteresovanih poslovnih krugova kojih ima sve više.

error: Content is protected !!