Region: Berze električne energije – rast likvidnosti i regionalno kaplovanje

22. March 2019. / Region energetika

II deo – Regionalna saradnja

Širenje projekta 4M MC

Najznačajniji projekat regionalnog povezivanja dan unapred tržišta, poznat kao 4M MC, realizovan je u novembru 2014. godine spajanjem dan unapred tržišta Češke, Slovačke, Mađarske i Rumunije.

Cilj projekta je uvođenje prednosti tržišne integracije za učesnike na tržištu i priprema za implementaciju rešenja dan-unapred kaplovanja u skladu sa regulativom CACM (alokacija kapaciteta i upravljanje kongestijama). Ova regulativa postavlja metod za obračunavanje koliko prostora učesnici na tržištu mogu koristiti na prekograničnim linijama.

Pored toga, regulatori tržišta električne energije sedam evropskih zemalja nameravaju da kapluju svoja spot tržišta, najavljeno je u februaru ove godine. Tako će spot tržište električne energije u Rumuniji, Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj (4M MC) biti kaplovano sa nemačkim, austrijskim i poljskim.

Regulatorne agencije ANRE, BnetzA, E-Control, ERU, HEA, URSO i URE uputile su 21. decembra prošle godine pisma operatorima prenosnih sistema i operatorima tržišta električne energije imenovanih članica, u kojem se traži pokretanje projekta za privremeno kaplovanje tržišta zasnovano na NTC, između DE, AT, PL i 4M MC.

Projekat DE, AT, PL i 4M MC, ukoliko bude implementiran, imaće za cilj finalizaciju saradnje 4M MC u okviru projekta Multi-regionalnog kaplovanja (MRC – panevropski projekat dan-unapred kaplovanja koji trentno pokriva 19 zemalja) i biće važan korak u proširenju kaplovanja dan unapred tržišta, kako je predviđeno evropskim zakonodavstvom.

Regionalno kaplovanje omogućava transakcije na spot tržištu između različitih zemalja, uz veću transparentnost i trend unifromizacije cena: električna energija na jeftinijim tržištima težiće da se njome trguje na tržištima sa višim cenama.

Po mišljenju regulatora DE, AT, PL i 4M MC, ovaj projekat će dovesti ne samo do efikasnije raspodele prekograničnih kapaciteta i povećanja nacionalne društvene dobrobiti, već će rezultirati i konvergacijom cena, što će doprineti formiranju stabilnih cena električne energije na regionalnom dan unapred tržištu, uz rast likvidnosti.

Takođe, SEEPEX je projekat spajanja tržišta sa 4M MC prepoznao kao svoj prvi strateški cilj i, u saradnji sa partnerima iz regiona Centralne i Istočne Evrope, prvi praktični koraci su u tom smeru već i preduzeti, saopštili su prošle godine predstavnici SEEPEX-a. Jedan od bitnih poteza u ostvarivanju tog cilja je i potpisivanje Memoranda o razumevanju između EPEX Spot, HUPX, Mavir, EMS i SEEPEX o stvaranju jake regionalne berze električne energije za Centralnu i Jugoistočnu Evropu, što ovaj zahtevni projekat povezivanja spot tržišta Srbije sa 4M MC tržištem čini izvodljivijim.

CROPEX-BSP

Hrvatska i slovenačka berza, CROPEX i BSP SouthPool, povezale su svoja DAM tržišta 19. juna 2018. godine, i tako se pridružila jedinstvenom evropskom dan-unapred tržištu, putem projekta MRC.

Nakon toga, dnevni prekogranični kapacitet za hrvatsko-slovensku granicu dodeljiuje se isključivo kroz EU PCR berzansko rešenje (Price Coupling of Regions – PCR) za dan-unapred tržišta, čime je navedena granica postala deo povezanog EU MRC.

Dok ovaj projekat predstavlja završetak aktivnosti povezivanja slovenačkog DAM sa susednim evropskim tržištima, za hrvatsko tržište to je prvo uvođenje nedirektne dodele prekograničnih kapaciteta na hrvatsko-slovenačkoj granici.

Trilateralni projekat BG-RS-HR

U februaru ove godine održan je inicijalni sastanak u okviru trilateralnog projekta kaplovanja tržišta između Bugarske, Srbije i Hrvatske. Sastanku su prisustvovali svi ključni akteri – operatori prenosnog sistem ESO EAD, EMS i HOPS, berze IBEX, SEEPEX i CROPEX i nacionalna regulatorna tela KEVR, AERS i HERA.

„Inicijativu su pozdravile sve uključene strane. Potvrđena je zajednička obaveza da se obezbede svi potrebni napori i resursi kako bi se osigurala izvodljivost projekta i njegova pravovremena implementacija. Krajnji cilj ovog projekta je da se implementira trilateralno povezivanje tržišta u okviru MRC, za koji se očekuje da će pružiti dugoročne koristi za učesnike na tržištu i potrošače u okviru trenutne inicijative“, navodi se u zajedničkom saopštenju za štampu, objavljenom 28. februara na sajtu operatora berzi.

Kaplovanje tržišta unutar dana – drugi krug projekta XBID

OPCOM u avgustu 2017. godine postaje deo projekta prekograničnog kaplovanja tržišta unutar dana na osnovu tehničkog rešenja XBID.

Drugi krug evropskog projekta kaplovanja tržišta unutar dana, XBID, koji uključuje Rumuniju, Bugarsku, Mađarsku i Hrvatsku, očekuje se na leto ove godine, saopštile su u decembru energetske berze uključene u projekat.

Pripreme su u toku, a u širenje projekta aktivno je uključeno sedam država: Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunija i Slovenija, zajedno sa zemljama koje su uključene u prvom krugu u junu – Portugal, Španija, Francuska, Belgija, Holandija, Nemačka, Austrija, Norveška, Švedska, Finska, Estonija, Litvanija i Letonija. Granice koje će učestvovati u drugom krugu biće potvrđene na proleće 2019. godine.

Očekuje se da će vreme početka aukcija (Gate Opening Times, GOT) biti promenjeno na 15:00 CET, prema odluci ACER-a od 24. aprila 2018. godine. U regionima kalkulacije kapaciteta (capacity calculation regions, CCRs) u kojim metodologija obračuna kapaciteta nije odobrena, datum implementacije biće najkasnije 30 dana nakon odobrenja Nacionalne regulatorne agencije.

Preko XBID-a izvršeno je više od 6 miliona transakcija unutar dana, među zemljama koje su implementirale mehanizam u junu 2018. godine, prema podacima berzi uključenih u proces.

Međutim, procenjuje se da će drugi krug predstavljati stvarni test za procenu uticaja XBID-a u pogledu likvidnosti, jer će biti uključene zemlje sa nižom početkom tačkom likvidnosti.

Transelektrika je obavestila ANRE, krajem prošle godine, da u regionalnom projektu LIP 15 (Lokalni implementacioni projekat – realizacija saradnje sa operatorima prenosnog sistema i operatorima tržišta električne energije Rumunije, Mađarske, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Nemačke, Češke), koji prethodi integraciji u projekat XBID, strane treba da razjasne ulogu ključnih subjekata, operatora prenosnog sistema i operatora tržišta električne energije, u procesu kaplovanja.

Nakon toga, rumunski regulator ANRE je u maju 2018. godine postavio Transelektriku kao agenta za transfer na kaplovanom tržištu unutar dana.

Regulator je birao između OPCOM-a i Transelektrike za preuzmanje funkcije agenta za transfer, odnosno funkcije kliringa i poravnanja.

U pogledu kaplovanja dan unapred tržišta električne energije, evropska regulativa propisuje minimalne standarde usklađivanja za alokaciju kapaciteta i upravljanje kongestijama, olakšavajući trgovinu širom Evropske unije i omogućavajući efikasno korišćenje prenosnih mreža i povećanje konkurencije, u korist potrošača.

U većini članica EU, operator tržišta električne energije, koji obavlja funkcije kliringa i poravnanja na kaplovanim dan unapred tržištima, takođe ima ulogu agenta za transfer. U projektu LIP 15, među državama učesnicama samo Mađarska ima interkonekciju sa Rumunijom, i ulogu agenta za transfer za područje ponude u Mađarskoj na kaplovanom tržištu unutar dana dobio je MAVIR (mađarski Operator prenosnog sistema).

Uvođenje fjučersa na IBEX

Nemačka berza električne energije EEX i IBEX objavili su u decembru 2018. godine da su potpisali su sporazum o saradnji na uvođenju fjučers ugovora za električnu energiju na bugarsko tržište u prvoj polovini 2019. godine, u skladu sa strategijom širenja tržišnog lidera EEX na istok.

Bugarska je u procesu liberalizacije državnih energetskih sistema, dok IBEX, koji je u vlasništvu bugarske berze BSE, ima za cilj jačanje veza sa drugim veleprodajnim energetskim tržištima EU.

EEX planira da uvede nedeljne, mesečne, kvartalne i godišnje fjučers ugovore za bazno, tj. 24-časovno napajanje, denomirane u evrima, zaključenim u skladu sa cenom obračunatom na DAM tržištu berze IBEX-a.

S obzirom da je EEX integrisao proizvode električne energije na češkom tržištu PXE sredinom 2017. godine, berza je utrostručila obračunate količine električne energije u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi.

EEX je najavio da će, istog datuma kada bugarski fjučersi budu uvedeni, započeti srpske i slovenačke fjučers ugovore za električnu energiju.

U tom smislu, EEX je prošlog meseca objavio da će proširiti trgovinu električnom energijom na Srbiju, Bugarsku i Sloveniju, čime će povećati obim trgovine ostvaren u 2018. godini širom Evrope za 19%.

EEX ocenjuje su ova tržišta dovoljno zrela i spremna za preduzimanje narednog koraka u procesu razvoja tržišta.

Na taj način EEX će biti prisutan u 20 tržišnih zona širom Evrope, čime će ojačati vodeću poziciju kao najveće evropsko kontinentalno tržište električne energije.

Takođe, IBEX je u januaru objavio da pregovora sa svim susednim tržištima. Precizirano je da su u pitanju Rumunija, Srbija, Makedonija, Grčka i Turska.

Najznačajniji napredak u pregovorima postignut je u pogledu spajanja segmenta dan unapred tržišta sa Makedonijom i segmenta unutar dana sa rumunskim tržištem.

Skinite kao PDF :

Download PDF