Rumunija: Energetske kompanije moraju unapred da obaveste državu ako žele da prodaju imovinu

18. September 2019. / Region energetika

Nacrt Uredbe ANRE, koja je trenutno u procesu javne rasprave i kojom se menja važeća regulativa, zahteva od kompanija sa licencama u ​​oblasti proizvodnje, distribucije i snabdevanja električnom i toplotnom energijom i distribucije i snabdevanja gasom, da obaveste ANRE o nameri da prodaju svoju aktivu ili smanje akcijski kapital za 5% i više procenata, godinu dana pre sprovođenja ovih odluka.

Nacrtom Uredbe menja se nekoliko važećih uredbi, u odredbama koje se odnose na prenos imovine, za sve aktivnosti licencirane od strane ANRE.

Slučajno ili ne, ovaj nacrt pojavljuje se u trenutku kada je ČEZ, jedna od velikih kompanija u sektoru proizvodnje, distribucije i snabdevanja električnom energijom, najavila da prodaje svoju aktivu u Rumuniji.

U odredbi koji se odnosi na segment proizvodnje električne i toplotne energije navodi se da je nosilac licence dužan da, najmanje 12 meseci unapred, obavesti nadležni organ o namerama da izvrši spajanje, podelu, transformaciju, kao i svaku prodaju ili prenos imovine ili druge radnje na osnovu kojih će materijalna imovina biti prosleđena ili pripasti drugom licu/drugim licima, i/ili ukoliko se vrednost postojećeg osnovnog kapitala smanjuje, u tranšama ili u celini, za najmanje 5%.

Postojeći akcijski kapital nosioca licence označava osnovni početni kapital, na dan izdavanja licence, ili postojeći osnovni kapital na dan poslednje izmene, pribavljen povećanjem ili umanjenjem početnog kapitala, ostvaren nakon izdavanja licence.

Takođe, uredba predviđa da je o podeli ili spajanju vlasnika licence potrebno obavestiti nadležni organ najmanje 60 dana pre izvršenja podele/spajanja.

Ovi primeri odnose se samo na sektor proizvodnje električne energije, ali uredba uvodi promene za sva druge kompanije čije aktivnosti reguliše ANRE. To znači da  obaveza obaveštavanja ANRE-a o prodaji imovine godinu dana unapred predstavlja obavezu svih energetskih kompanija u Rumuniji, ukoliko poseduju licencu (za proizvodnju/distribuciju/snabdevanje) koju odobrava ANRE.

Izvor: economica.net

Skinite kao PDF :

Download PDF