Rumunija: Evropski sud pravde presudio je u korist Hidroelektrike po pitanju izvoza električne energije

25. September 2020. / Region energetika

Hidroelektrika već duže vreme vodi spor protiv rumunske Regulatorne agencije za energetiku, koja je kompaniji zabranila da izvozi električnu energiju. Slučaj je stigao do Evropskog suda pravde, koji je presudio u korist Hidroelektrike.

Evropski sud pravde je 17. septembra ove godine doneo presudu u korist Hidroelektrike, u postupku koji je kompanija pokrenula protiv ANRE zbog ograničenja koje je regulator nametnuo, a odnose se na izvoz električne energije (u skladu sa merom koja zahteva od proizvođača da isporučuju celokupnu dostupnu količinu električne energije isključivo na centralizovanom konkurentnom tržištu u državi članici), saopštila je Hidroelektrika.

U obrazloženju odluke, Sud je naveo da se članovi 35. i 36. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije moraju tumačiti da podrazumevaju da nacionalni zakon koji, kako tumači izvršni organ (ANRE), zahteva od nacionalnih proizvođača električne energije da isporuče punu dostupnu količinu na platformama kojima upravlja jedini operator nacionalnog tržišta električne energije određen za usluge trgovine električnom energijom, konstituše meru sa efektom jednakim kvantitativnom ograničenju izvoza, što verovatno ne može biti opravdano razlogom javne bezbednosti u vezi sa sigurnošću snabdevanja energijom, u meri u kojoj takvo zakonodavstvo nije proporcionalno cilju kojem se teži.

Štaviše, Sud EU je smatrao da je tumačenje ANRE uskratilo rumunskim proizvođačima električne energije koji su dobili dozvole za trgovanje u drugim državama članicama, čija tržišta električne energije funkcionišu u kaplovanom režimu sa rumunskim, mogućnost dvostrane trgovine električnom energijom i direktnog izvoza na ova tržišta.

„Verujem da je napravljen veoma važan korak ka normalizaciji i ka stvarnosti za koju se Hidroelektrika bori dugi niz godina i za koju želi da bude definitivna – slobodnom tržištu energije. Liberalizacija eliminiše jaz između cena na rumunskim tržištima i cenama u drugim državama članicama, a glavni korisnik ove realne cene je, na kraju, kupac. Evropski trend i želja idu u pravcu slobodne trgovine unutar Unije, uz minimalna ograničenja, bez proizvoljnih intervencija koje bi mogle iskriviti prirodni ekonomski tok. Samo slobodno tržište, posmatrano u inkluzivnom kontekstu – nacionalnom, regionalnom i evropskom, garantuje fer cenu i onima koji proizvode i onima koji troše energiju. Konkurencija između igrača, ravnoteža između ponude i potražnje, kontekst i uslovi proizvodnje jesu ono što reguliše vrednost energije i uvozno-izvozni tok. Nikad nisam razumeo intervencije regulatora u samoregulišućem sistemu. Nadamo se da će takve distorzije ostati samo neprijatna uspomena i da će proizvođači, zajedno sa ostalim akterima u energetskom sistemu, uživati u predvidivoj zakonskoj regulativi, u kojoj se uspeh kompanije gradi na sopstvenom učinku i strategiji, bez straha od promene pravila tokom ige“, rekao je Bogdan Badea, predsednik Izvršnog odbora Hidroelektrike.

Prema rumunskom zakonu, proizvođači električne energije su dužni da prodaju svu proizvedenu električnu energiju na berzi OPCOM, čime je de facto zabranjen izvoz električne energije.

Ograničenje je tada pravdavano argumentom sigurnosto snabdevanja, ali – u kontekstu kaplovanja tržišta – za to nema praktičnog opravdanja.

Odluka Suda pravde biće uručena sudu u u Bukureštu, koji će doneti konačnu presudu u sporu između Hidroelektrike i ANRE koji se vodi u Rumuniji.

Izvor: economica.net

Skinite kao PDF :

Download PDF