Srbija: EPS povećava proizvodne kapacitete

12. September 2019. / Srbija Energetika

U EPS-ovom ogranku u Kostolcu napreduje realizacija jednog od najvećih investicionih projekata u Srbiji kojim će energetski sistem dobiti novi proizvodni blok snage 350 megavata u Termoelektrani „Kostolac B“. Posle gotovo tri decenije „Elektroprivreda Srbije“ gradi moderan, efikasan blok, koji će ispunjavati sve domaće i evropske ekološke standarde. Tehničke karakteristike novog bloka podrazumevaju vrednost emisija u dozvoljenim graničnim vrednostima, i to sumpor-dioksida do 150 mg/m3, jedinjenja azota do 200 mg/m3 i praškastih materija do 10 mg/m3.  Očekivana godišnja proizvodnja bloka „Kostolac B3“ je oko 2,5 milijardi kilovat-časova električne energije. Izgradnja bloka „Kostolac B3“ omogućava pokretanje srpske privrede i dugoročno će povećati sigurnost srpskog energetskog sistema.

Vrednost investicije u okviru druge faza paket-projekata „TE Kostolac B“ je 715,6 miliona dolara, od čega su ulaganja u izgradnju bloka „Kostolac B3“ ukupno 613 miliona dolara. Projekat se realizuje u saradnji sa partnerima iz Kine, na osnovu međudržavnih ugovora. Finansiranje 85 odsto projekta obezbeđeno je iz kredita kineske Eksim banke, dok je izvođač radova kompanija China Machinery Engineering Corporation. Druga faza projekta Kostolac obuhvata i deo koji se odnosi na povećanje proizvodnih kapaciteta kopa „Drmno“ sa devet na 12 miliona tona uglja godišnje izgradnjom šestog jalovinskog sistema. Taj deo investicije vredan je 97,6 miliona dolara i radovi na izgradnji jalovinskog BTO sistema su završeni.

Projekat je zbog bržeg dobijanja građevinskih dozvola, kao i početka radova, podeljen na 14 faza. Radovi se intenzivno izvode u tri pravca: izrada projektne dokumentacije i pribavljanje dozvola i saglasnosti, zatim izrada i isporuka opreme, kao i izvođenje radova na lokaciji. Jedan od glavnih preduslova za početak izrade opreme i početak izvođenja radova na gradilištu je izrađena dokumentacija, kao i dobijanje saglasnosti od odgovarajućih institucija.

Sva dokumentacija u potpunosti se usklađuje sa propisima Republike Srbije. U periodu od 2016. godine do danas dobijena je energetska dozvola, zatim rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta, a potom i lokacijski uslovi od Ministarstva građevine i saobraćaja.

Do sada je dobijeno osam građevinskih dozvola, koje obuhvataju više od 85 odsto projekta, čime se otvorila mogućnost izvođenja značajnih radova na gradilištu.

U januaru 2019. godine ispunjeni su uslovi za početak proizvodnje glavne opreme – kotla, turbine i generatora. U ovom trenutku predviđeno je oko 130 različitih proizvođača delova i opreme na projektu, dok je predviđeni broj planova ispitivanja i kontrolisanja oko 500, od čega je odobreno 80 odsto.

Počela je proizvodnja opreme za sistem hemijske pripreme vode, crpnu stanicu, dimnjak, GTS (glavni tehnološki sistem), postrojenje odsumporavanja dimnih gasova, sistem krečnjaka i vlažni elektrofilter. Napredak izvođenja radova na gradilištu uslovljen je izradom projekata.

– Pripremni radovi za celo gradilište obuhvataju izgradnju privremenih saobraćajnica, ograde gradilišta, napajanje gradilišta električnom energijom, vodom, izradu kanalizacije i svega neophodnog za nesmetan i bezbedan rad na gradilištu. Saradnja sa kineskom stranom je na zavidnom nivou.

Planirano je da se do kraja godine završe i građevinski radovi na sistemima hemijske pripreme vode, dimnjaku i pumpnoj stanici.

Što se tiče građevinskih dozovla deo kraja 2019. godine planira se dobijanje građevinskih dozvola za mazutno postrojenje, unutrašnji transport uglja, unutrašnji transport pepela i šljake i gipsa, priključak na razvodna postrojenja 400 kV i 110 kV kao i spoljašnji transport uglja sto bi omogućilo početak radova i novim sistemima početkom sledeće godine. Pri čemu bi se sa ovim otvorili radovi na preko 95 % postrojenja.

Plan je i da se za sistem GTS završi temelj i počne montaža čelične konstrukcije, kao i da počnu radovi na sistemima za odsumporavanje dimnih gasova, krečnjaka, kao i vlažnom elektrofilteru.

 

Investicije

Pored izgradnje novih kapaciteta, EPS unapređuje postojeće termoelektrane, hidroelektrane, rudarsku mehanizaciju i otvara nove kopove. Posle decenija pouzdanog rada, EPS-ove termoelektrane i hidroelektrana dobiće revitalizacijom veću snagu i novi radni vek. Realizacija velikog investicionog ciklusa obezbediće dovoljno energije da EPS nastavi da pouzdano i stabilno snabdeva oko 3,5 miliona kupaca.

Skinite kao PDF :

Download PDF