Srbija: Pravni okvir za upravljanje kongestijama u prekograničnoj trgovini električnom energijom

24. January 2020. / Srbija Energetika

I deo

Dostupnost električne energije jedan je od preduslova za opstanak savremene civilizacije. Postoji samo nekoliko komercijalnih aktivnosti u ljudskoj istoriji koje su tako brzo postale neraskidivi element svakodnevice. Izuzetan značaj i razvoj energetskih aktivnosti prati i neophodnost uspostavljanja zakonskog okvira, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. U cilju realizacije preuzetih obaveza, Ugovorne strane Energetske zajednice preuzele su primenu propisa EU, donetih u skladu sa energetskom politikom EU. Definisanjem regulatornog okvira uspostavljen je poseban pravni sistem – acquis communautaire sa kojim sve države koje imaju za cilj da postanu članice EU moraju da usklade svoje važeće propise.

EU, odlučna u svojoj nameri da uspostavi jedinstveni regulatorni okvir za trgovinu električnom energijom van granica unije, pokrenula je proces formiranja tržišta električne energije, koje je evoluiralo u procesu kreiranja Energetske zajednice u Jugoistočnoj Evropi.

Potpisivanjem Ugovora o Energetskoj zajednici, Srbija je omogućila otvaranje tržišta, garantujući investicije i kontrolu propisa u energetskom sektoru, kako unutar granica svog kontrolnog područja, tako i u regionu. Integracija nacionalnog i regionalnog tržišta električne energije podrazumeva, pre svega, harmonizaciju nacionalnog i međunarodnog pravnog okvira, a zatim i uspostavljanje zajedničkog pristupa u realizaciji postavljenih nadnacionalnih principa i pravila.

Usvajanjem Zakona o energetici 2004. godine započelo je usklađivanje sa propisima i direktivama EU u energetskom sektoru i postavljen je regulatorni okvir za uspostavljanje i funkcionisanje tržišta električne energije, zasnovanog na transparentnim, nediskriminatornim i fer tržišnim principima.

Danas, acquis communautaire za sektor energetke čine tri zakonodavna paketa. Prvi zakonodavni paket, kojim su započete reforme u sektoru električne energije, uključuje Direktivu 96/92; drugi paket Direktivu 2003/54  i Uredbu 1228/2003; i treći uključuje amandmane na postojeću Direktivu 2009/72, Uredbu 714/2009, kao i Direktivu o uspostavljanju agencije za saradnju energetskih regulatora u Evropi.

Nacionalni prenosni sistemi koji su povezani interkonekcijama, u svrhu povećanja sigurnost rada elektroenergetskog sistema, suočavaju se sa rastom međunarodnog tržišta električne energije i ulaskom velikog broja novih učesnika unutar i van nacionalnih granica. Zbog neadekvatno dizajnirane i pripremljene prenosne mreže za toliki broj učesnika, pojavljuju se „kongestije“. Kongestije su posledica nemogućnosti interkonekcija, koje povezuju nacionalne prenosne mreže, da prime sve fizičke tokove energije, koji su rezultat međunarodne trgovine između  učesnika na tržištu.

Da bi se kongestije otklonile, neophodno je primeniti odgovarajuća pravila koja će, sredstvima nediskriminatornih tržišnih metoda, ponuditi efikasne ekonomske signale učesnicima na tržištu i operatorima sistema prenosa. U skladu sa odlukom Komisije EU od 9. novembra 2006. godine, izdate su Smernice o alokaciji kapaciteta i upravljanju kongestijama. Posebna pažnju posvećena je postavljanju mehanizma nadoknade troškova usluge prekograničnog protoka električne energije, utvrđivanju opštih principa upravljanja kongestijama, uspostavljanju harmonizovanih principa za plaćanje prekograničnih transfera električne energije i alokaciji raspoloživih kapaciteta interkonektivnih linija između nacionalnih prenosnih sistema.

Jedan od ključnih koraka ka uspostavljanju nacionalnog tržišta električne energije Srbije bilo je inkorporacija javnog preduzeća Elektromreža Srbije 1. jula 2005. godine, kao subjekta zaduženog za prenos električne energije, upravljanje prenosnim sistemom i organizaciju tržišta električne energije, kao i za dodelu prava na korišćenje raspoloživih prekograničnih prenosnih kapaciteta, koje od 27. oktobra 2016. godine posluje kao Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ (EMS).

U junu 2006. godine, Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS) izdala je prvu dozvolu za trgovinu električnom energijom, a već u novembru 2006. godine, EMS je dozvolio pristup tržištu kapaciteta samo onim učesnicima koji su od AERS-a dobili licencu za trgovinu električnom energijom Od tada, operator sistema kontinuirano dodjeljuje prekogranične kapacitete na svim granicama i u svim pravcima.

Skinite kao PDF :

Download PDF