Srbija: Proizvodnja u ogranku „Drinsko-Limske HE“

3. February 2020. / Srbija Energetika

Ispunjen i premašen plan

Uprkos sušnoj drugoj polovini 2019. godine, plan prebačen za 10 odsto

Tokom prošle godine „Drinsko-Limske hidroelektrane“ proizvele su 3.235.451.000 kWh električne energije, što je u odnosu na bilansiranih 2.937.000.000 kWh električne energije veća proizvodnja za 10 odsto. Plan je ispunjen i premašen, iako je drugi deo godine obeležila lošija hidrologija.

Ispunjenje godišnjeg bilansa i proizvodnja iznad plana postignuti su u najvećoj meri zahvaljujući periodičnim padavinama i topljenju snega na hidrološkom području sliva reka Pive, Tare, Lima i gornje Drine u prvoj polovini godine, dok je od jula do decembra 2019. preovladavao sušan period. Mesec s najmanje padavina bio je oktobar, a meseci s najvišim dotokom bili su februar i mart. To je i doprinelo dostizanju i prekoračenju plana proizvodnje.

– Prošlu godinu odlikuje zadovoljavajuća pogonska spremnost agregata HE i reverzibilne HE „Bajina Bašta“, pružanje pomoćnih usluga i ispunjavanje potreba elektroenergetskog sistema Republike Srbije – kažu u Službi proizvodnje.

Plan proizvodnje za 2019. godinu za elektrane ogranka „Drinsko-Limske HE“ bio je realan. Кako je druga polovina godine bila sušna, pokazalo se da je plan postavljen realno. Iako je sadržaj vode i energije u akumulacijama tada opadao, Sektor za dispečersko planiranje i upravljanje proizvodnjom EPS uspeo je da ostvari i premaši projektovani bilans.

HE „Bajina Bašta“ u prošloj godini proizvela je 1.382.604.000 kWh električne energije, što je 10,17 odsto više od plana. U reverzibilnoj HE „Bajina Bašta“ proizvedeno je 739 miliona kWh, od planiranih 827 miliona kWh, što je ostvarenje od 89,43 odsto. HE „Zvornik“ proizvela je 456 miliona kWh, što je u odnosu na planiranih 363 miliona kWh ostvarenje za 25,62 odsto više. Ostvarena proizvodnja u „Limskim HE“ je za 35,75 odsto viša od planirane, dok je HE „Elektromorava“ proizvela 11,67 odsto više nego što je predviđeno prošlogodišnjim bilansom.

Mesec s najboljom hidrologijom u HE „Bajina Bašta“ bio je februar 2019, kada je kroz turbine proteklo prosečno 406 kubnih metara vode u sekundi i proizvedeno 158 miliona kWh, dok je mesec sa najlošijom hidrologijom bio oktobar, sa skoro identičnim dotokom i protokom od 77 kubika vode u sekundi i proizvodnjom od skoro 29 miliona kWh, što je najmanja mesečna proizvodnja u 2019.

Statistički posmatrano, početak prošle godine, kada se analizira period januar–jun, spada u bolje kad je reč o dotoku i protoku, koji su iznosili oko 353 metara kubnih u sekundi. Srednji dotok na HE „Bajina Bašta“ 2019. bio je 276 metara kubnih u sekundi, koliko je iznosio i protok. Najveći dotok na profilu HE „Bajina Bašta“ zabeležen je 5. februara – 784 metra kubna u sekundi, a najveći protok istog dana bio je 860 kubika vode u sekundi.

Ukupni proticaj na profilu HE „Bajina Bašta“ 2019. bio je 8,626 milijardi kubika vode. Srednji godišnji dotok Drine u prošloj godini bio je 276,32 kubna metra u sekundi. Od ukupnog srednjeg godišnjeg protoka, za proizvodnju električne energije iskorišćena su 274,64 kubika vode, a ostatak od 0,37 metara kubnih u sekundi propušten je kroz evakuacione organe.

Izvor; EPS Energija

Skinite kao PDF :

Download PDF