Srbija: AERS odobrio EMS-u planove razvoja i inesticija u prenosni sistem

24. November 2020. / Srbija Energetika

Savet AERS-a dao je saglasnost EMS-u AD za Plan razvoja prenosnog Sistema za period 2020-2029. i Plan investicija u prenosni sistem za period 2020-2022.

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je doneo odluku o davanju saglasnosti na Plan razvoja prenosnog sistema za period 2020-2029. godina i Plan investicija u prenosni sistem za period 2020-2022. godina, koje je kao operator prenosnog sistema donelo akcionarsko društvo Elektromreža Srbije (EMS AD).

Plan razvoja prenosnog sistema za period od deset godina je urađen u skladu sa Zakonom o energetici i u skladu je sa Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine Programom za ostvarivanje Strategije. Кao prioritetni ciljevi i aktivnosti su obezbeđenje sigurnog snabdevanja električnom energijom, razvoj tržišta električne energije na nacionalnom i regionalnom nivou i povećanje prenosnih kapaciteta i razvoj koridora preko Republike Srbije koji imaju regionalni i panevropski značaj. Кao osnov za planiranje razvoja prenosnog sistema korišćene su potrebe operatora distributivnog sistema za izgradnjom novih objekata, potrebe za razvojem proizvodnog sistema Republike Srbije, pregled obrađenih zahteva za priključenje objekata na prenosni sistem i potrebe EMS AD u okviru projekata povezivanja sa susednim sistemima, kao i potrebe rekonstrukcije elektroenergetske mreže.

U planu investicija za period od tri godine, opisane su investicione potrebe sa nacionalnog, regionalnog i evropskog aspekta, čija realizacija ima značajan uticaj na povećanje prenosnih kapaciteta u regionalnoj prenosnoj mreži, a samim tim i na razvoj tržišta električne energije u Evropi. Sa nacionalnog aspekata obuhvaćene su potrebe za izgradnjom elektroenergetske infrastrukture koje će omogućiti povećanje prenosnih kapaciteta, razvoj tržišta na nacionalnom nivou, povećanje pouzdanosti prenosnog sistema i sigurnosti snabdevanja potrošača i povećanu mogućnost priključivanja novih konvencionalnih i obnovljivih izvora električne energije.

Izvor; Energija Balkana

Skinite kao PDF :

Download PDF